A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium felvételi tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

Az iskola általános adatai:
Az iskola OM azonosítója: 036 734
Az iskola címe: 9700 Szombathely Paragvári u. 77.
Elérhetőségei: tel.: 94/311 264, fax: 94/311 138
Web: www.muveszetiszhely.hu

Figyelem!
A középiskolák 9. évfolyamára történő felvételi jelentkezést a 8. évfolyamon tanuló jelentkezők esetében az általános iskolák végzik. Az általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőknek egyénileg kell jelentkezniük, az erre szolgáló dokumentumcsomag (jelentkezési lap, tanulói adatlap, kitöltési útmutatók) letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról, vagy az alábbi linken:

 

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium 2017/18. évi felvételi tájékoztatója

Az iskolába való bejutás alapfeltétele a felvételiző választott művészeti szakjával kapcsolatos képessége és tudása. Ennek feltérképezését szolgálja a szakmai alkalmassági (felvételi) vizsga. Emellett a felvételiző tanulók központi írásbeli vizsgát is tesznek magyarból és matematikából. A felvételi rangsor megállapításánál figyelembe vesszük a jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményét is.

A szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt diákok rangsorát a 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendeletnek megfelelően a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszám és az általános iskolából hozott tanulmányi eredmény alapján határozzuk meg. A megírt magyar és matematika írásbeli eredményt ötven százalékban vesszük figyelembe a pontszám kialakításánál éppúgy, mint az általános iskola ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályában elért tanulmányi eredményt magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból.

Iskolánk diákjai számára lehetőség van kollégiumi ellátásra (nem saját kollégiumban) és menzára (iskolánk éttermében). További kiegészítő étkezési lehetőség az iskola büféje, ahol jó a péksütemény, hideg- és melegszendvics, valamint, italválaszték várja vendégeit.

Érettségi vizsga: A 12. évfolyam bejezése után magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, valamint egy kötelezően választott szakmai tárgyból tesznek érettségi vizsgát iskolánk tanulói.

Szakmai vizsga: A 13. évfolyam befejezése után lehetőségük van szakmai vizsgát tenni a diákoknak, amely OKJ-s végzettségekhez juttatja őket választott szakjukból.

Továbbtanulási lehetőségek az iskolából: Az érettségi vizsga felsőfokú továbbtanulásra jogosít, a szakmai vizsga munkavállalásra is képesít. Eddigi tapasztalataink szerint sokirányú az iskolánkban végzett növendékek továbbtanulása (művészeti főiskolák, egyetemek Magyarországon és külföldön, műszaki egyetem, kertészeti egyetem, pedagógiai főiskolák rajz és énekzene-tanár tanári szakjai; érettségi utáni szakmatanulás: aranyműves, dekoratőr stb.)

 

A zeneművészeti tagozat felvételi tájékoztatója:

Felvételi tájékoztató a 2017/18-as tanévre_zeneművészeti tagozat

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium zeneművészeti tagozatán klasszikus zenei képzést folytatunk. Évfolyamonként 1 osztályt indítunk 16-20 fős létszámmal.

A zenei tagozatra jelentkező növendékek felvételi vizsgát tesznek. A felvételi vizsga szakmai gyakorlat (hangszer / ének) és szakmai elmélet (szolfézs írásbeli és szóbeli) tárgyakból áll az alábbiak szerint.

A felvételi vizsga anyaga:

I. HANGSZER

Ének: két népdal vagy népdalfeldolgozás, három különféle stílusú és karakterű dal;
Gitár: egy etűd, egy reneszánsz vagy barokk előadási darab, egy XX. századi előadási darab;
Zongora: egy virtuóz etűd, két polifonikus Bach mű, egy (teljes) klasszikus szonáta, két különböző stílusú előadási darab;
Hegedű: két különféle karakterű etűd, barokk szonáta lassú és gyors tétele, versenymű szélső tétele, rövid előadási darab;

A többi klasszikus hangszer felvételi követelményei a fentiekhez hasonlóak (különböző karakterű etűdök, darabok).

A részletesebb követelményeket célszerű a hangszeres szaktanárral személyesen egyeztetni.

 

II. SZOLFÉZS

a/ Írásbeli feladatok

ritmus nélküli hangközmenet lejegyzése tonális keretben
hangzatlejegyzés adott hangra
4-8 ütemes ritmus lejegyzése
rövid, egyszólamú dallam lejegyzése
rövid, kétszólamú funkciós idézet lejegyzése

b/ Szóbeli feladatok

hangköz és hármashangzat felépítése
négyeshangzat építés (jazz szakosoknak)
8-16 ütem terjedelmű egyszólamú dallam olvasása (bécsi klasszikus)

 A felvételin való részvétel a felvétel alapfeltétele!

A felvételi meghallgatások pontos idejéről valamennyi körzeti – Vas és Zala megyei – zeneiskolának, és külön kérésre minden további intézménynek, szülőnek és növendéknek értesítést küldünk.

Az előfelvételi meghallgatások anyaga azonos a felvételi vizsga anyagával. Az előfelvételi alkalmakon való részvételi szándékot nem kell előre jelezni, adatlapot a helyszínen töltenek ki a növendékek.

A felvételi jelentkezéseket az általános iskolák küldik el iskolánknak.

Iskolánk a felvételi vizsga eredményét a felvételi vizsgát követő második-harmadik tanítási napon kifüggeszti, arról a felvételi vizsgát tett növendékek szüleinek és zeneiskolájának értesítést küld.

A felvett növendékek képzésében egyenrangú szerepet játszik

 a szakmai gyakorlat: a hangszeres / énekes jártasság elérésére;
 a szakmai elmélet: az értelmező tájékozódás elsajátítása;
 a közismeret: az általános műveltség megszerzésére irányuló tanítás.

A növendékek pálya-előkészítő tapasztalatszerzését külön járulékos művészeti tevékenységkör szolgálja.

Járulékos művészeti tevékenységek:

Iskolai szervezésű továbbképzések, előadások és hangversenyek;
Iskolai és iskolán kívüli egyéni, társas és együttesi szereplések;
Országos zenei versenyek és fesztiválok;
Hazai és nemzetközi zenei kurzusok, táborok és zenekarok;
Főiskolai meghallgatások lehetőségei.

Megvalósításához a szülők szerény mértékű anyagi támogatását kérjük.

A felvett növendékek jogosultak:

az iskolai hangszerkölcsönzés és hangszerhasználat,
az iskolai étkezés (ebéd), és
a középiskolai kollégiumi elhelyezés lehetőségét térítés ellenében,
az iskolai könyv- és zeneműtár szolgáltatásait térítés nélkül igénybe venni
a diákigazolvány kiállítását, tanévenkénti érvényesítését kérni.

A zenei tagozat engedélyezi növendékei számára a külső együttes(ek)ben való rendszeres vagy időszaki közreműködést, amennyiben az iskolai feladatainak teljesítését nem akadályozza. (A kikérés feltételeit külön szabályzat tartalmazza.)

A zenei tagozat növendékei tanulmányaik befejezéseként közismereti érettségi vizsgát és zenei szakmai vizsgát tehetnek.

A közismereti érettségi vizsga tárgyai:

magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és egy kötelezően választott szakmai tantárgy.

A zenei szakmai vizsga:

gyakorlati része: hangszeres / énekes vizsgahangverseny
elméleti része: központi írásbeli és helyi szóbeli szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom tétel-feladatok megoldása.

A zenei tagozat eredményes elvégzése módot ad a középfokú tanulmányok (elsődlegesen zenei / művészeti / humán) felsőfokú folytatására, az érettségi bizonyítvány, illetve középfokú zenész szakképesítés feltételéhez kötött munkakörök betöltésére.

A zenészképzés költséges képzés, a zenei pálya versenypálya: kiművelt tehetséget, egész életre szóló emberi-szakmai készenlétet, helytállást igényel. Előkészítése a növendék, a tanár és a szülő felelős együttműködésével lehet sikeres.

 

A képző- és iparművészeti tagozat felvételi tájékoztatója:

Felvételi tájékoztató a 2017/18-as tanévre: képző- és iparművészeti tagozat

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium képző- és iparművészeti tagozatán 1 osztályt indítunk 25 fős létszámmal.

A képzés jellege:

Szakmai tárgyak: Művészet-történet, Térábrázolási rendszerek, Rajz, festés, mintázás gyakorlat, Művészeti vállalkozás, Stílustan és szaktörténet, Technológia, Tervezés és gyakorlat, Munkahelyi egészség és biztonság, Foglalkoztatás II., Foglalkoztatás I..

Az első évfolyamon minden növendék (6 hetes kurzusokon) megismerkedik az iskolában oktatott szakok mindegyikével (festő, grafikus, ötvös, szobrász és textilműves), majd az első évfolyam befejezésekor a szakválasztási értekezleten a tagozaton oktató művésztanárok beosztják a diákokat az egyes szakok kurzusain mutatott egyéni teljesítményük alapján. A második évfolyamtól kezdődik a szakspecifikus tárgyak oktatása.

Nyílt napot a zeneművészeti tagozattal és a mozgókép- és animációkészítő szakkal közösen, 2016. november 17-én 9.00 órától tartunk.

Képességvizsgálat:

A képességvizsgálat (felvételi vizsga) minden felvételiző diák számára kötelező. Az alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítményt a felvételi bizottság megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel értékeli. Az alkalmasság megállapításának vonatkozásában a felvételi bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A képességvizsgálat egyfordulós, egy napos.

Feladatok:

- szerkezetes rajz elkészítése (munkaidő: 60 perc)

- csendélet elkészítése színes technikával (munkaidő: 60 perc)

- portré készítése fekete-fehér technikával (munkaidő: 60 perc)

- kreativitást igénylő feladat (munkaidő 60 perc).

 Az egyes feladatok között 10 perces szünetet kapnak a felvételizők.

Ezt követően mindenkit 5-10 perces elbeszélgetésre hívunk be, ahol az otthonról hozott munkákat is megnézzük. Mindenkitől kérünk egy darab A/3-as méretű, tükörből rajzolt önarcképet is!

A képességvizsgálai feladatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk, a feladatok az itt megadottaktól eltérhetnek!

Mivel a képző- és iparművészeti tagozatra bekerülés feltétele a képességvizsgálaton megfelelés, ezért a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel; a megismerő funkciók problémájával, valamint a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulóknak is meg kell felelniük a képességvizsgálaton.

Bár iskolánk nem írja elő a felvétel feltételeként az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, de javasoljuk, hogy a krónikus légzőszervi megbetegedésben, allergiában (por, fém, kémiai oldószerek, stb.) szenvedők konzultáljanak a háziorvosukkal, szakorvosukkal, mert a különböző képző- és iparművészeti szakokon alkalmazott anyagok (agyag, gipsz, réz, cink, oldószerek, stb.) kockázatot jelenthetnek bizonyos betegségek esetében.

A jelentkezési lapok beérkezése után honlapunkon közzétesszük a csoportbeosztást, a pontos kezdési időpontot, és minden egyéb szükséges információt.

 

A mozgókép- és animációkészítő szak felvételi tájékoztatója:

/data/fFelvételi tájékoztató a 2017/18-as tanávre_mozgókép és animációkészítő szak

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium mozgókép- és animációkészítő szakán egy csoportot indítunk 5 fővel.

A mozgókép- és animációkészítő szakra a 0003-as kód megjelölésével lehet jelentkezni. Fontos, hogy ha valaki mind a két területre (képző- és iparművészeti tagozatra és a mozgókép- és animációkészítő szakra egyaránt) akar felvételizni, akkor mind a két kódot meg kell jelölnie a jelentkezési lapon, és mindkét felvételi napon részt kell majd venni! 

Szakmai tárgyak: A szakmai év (13. évfolyam) sokfelé ágazó tematikája előtt a párhuzamosan futó közismereti tárgyakon túl növendékeink művészetettörténetet, mozgóképkéstítéshez szükséges betűrajzot és rajz-festést, illetve különféle elnevezéssel - a szakmai elmélet és gakorlat órakeretében - mozgóképes és animációs szakmai alapokat, illetve programismeretet, valamint más szakmai tágyakat tanulnak. Diákjaink a képzési idő alatt megismerkednek a technikai képeket használó szakmák intézményrendszereinek működésével, illetve az eredményes munkavállalói vagy vállalkozói tevéknységhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi ismeretekkel is. 

Nyílt napot a zeneművészeti és a képző- és iparművészeti tagozattal közösen 2016. november 17-én 9.00 órától tartunk.

A képességvizsgálat (felvételi vizsga) minden felvételiző diák számára kötelező. Az alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítményt a felvételi bizottság megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel értékeli. Az alkalmasság megállapításának vonatkozásában a felvételi bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A felvételire beadandó maximum 10 darab otthon készített munka, amik között: legalább egy (maximum 5 perc hosszúságú élőszereplős vagy bármilyen animációs módszerrel készített) film vagy filmrészlet és legalább három önálló, kidolgozott papíralapú fénykép vagy digitális fényképekből szerkesztett rövidebb (15-20 képnél nem bővebb) galéria (sorozat vagy önálló felvételekből összeállított mappa) szerepel.

A filmet és a digitális fényképeket névvel ellátva, könnyen kezelhető, elterjedt digitális formátumban CD vagy DVD-lemezen, esetleg pendrive-on vagy külső adathordozón kell leadni a felvételi regisztrációkor (ez utóbbiakat a felvételi nap végén visszaszolgáltatjuk.

Az otthoni fotós és filmes anyagok értékelésekor a képi kifejezés tudatossága, következetessége és kreativitás - nem pedig a készítésükhöz használt, rendelkezésre álló technikai eszközök jellege a döntő szempont.

A felvételi az otthoni munkákon túl egy többször megnézhető pár perces mozgóképi alkotás rövid írásbeli elemzéséből (60 perc), megadott fotó(k) segítségével létrehozott rövid képes forgatókönyv megtervezéséből (60 perc), valamint a feladatok megoldásával és a beadott otthoni anyagokkal kapcsolatos személyes (10-15 perces) elbeszélgetésből áll.

Az értékeléskor a felvételi fentiekben jelzett négy részében nyújtott teljesítmény egyforma arányban kerül értékelésre.

A szakra történő bekerülés feltétele a képességvizsgálaton megfelelés, ezért a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel; a megismerő funkciók problémájával, valamint a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulóknak is meg kell felelniük a képességvizsgálaton.

Kedves Diákok, Szülők, Tisztelt Partnereink! Az iskola a nyári szünetben az alábbi napokon lesz nyitva: június 29-ig munkanapokon 7.30–tól 18.00 óráig; június 30-án 13.30-ig; július 3–6-ig 16.00 óráig; július 7-én 12.00 óráig; augusztus 22-től 24-ig naponta 18.00 óráig; augusztus 25-én 13.30-ig. A folytatáshoz lapozzon!

Szombathely minden évben elismerésben részesíti az országos tanulmányi versenyeken 1-3. helyezést elért 1-15. évfolyamon, nappali rendszerű képzésben részt vevő diákokat és felkészítő tanáraikat. Iskolánkból többen is elismerésben részesültek.

Az idei iskolai diáknap némileg militarista irányt vett, miután a Honvédség közreműködésével lehetőség nyílt arra, hogy a diákok lövészeten, akadályversenyen, repülőgép szimuláción, vagy éppen szellemi vetélkedőn vegyenek részt.